Kawasaki Green Radiator Shrouds - 1988-2003 Kawasaki KX500 and 1988-1989 KX250

  • Sale
  • Regular price $139.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Green radiator shrouds for:

  • 1988-2003 KX500
  • 1988-1989 KX250